Regulamin zapisów

§1

 1. Strona internetowa, dalej „Strona”, prowadzi zapisy na zajęcia półkolonijne
 2. Dotpay – system płatności online świadczony przez Dotpay S.A.
 3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl;
 4. Właścicielem Strony jest
  Fundacja Soward-Kolorowa Edukacja
  Fundacja zarejestrowana pod adresem Legionów 23, 42-202 Częstochowa, woj. śląskie
  NIP: 5732850491
  REGON: 243631353
  KRS: 0000518618
 5. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej z Klientem.
 6. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 7. Ceny podane na stronie są cenami brutto.

§2

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Półkolonii, Regulaminu Szkoły i przepisów BHP. Zapoznanie się z nimi poświadcza podpisem Zgłaszający.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia konsekwencji finansowych  z Uczestnikiem, który istotnie naruszył, albo uporczywie narusza ustalony porządek półkolonii, zagraża jej realizacji lub uniemożliwia innym uczestnikom normalne korzystanie ze świadczeń.
 3. Za każdą zawinioną przez Uczestnika szkodę odpowiedzialność finansową ponosi Zgłaszający.
 4. Organizator nie zwraca żadnych kosztów za świadczenia nie wykorzystane z winy Zgłaszającego lub Uczestnika.
 5. Uczestnik wybiera ofertę półkolonii z wyborem na stronie internetowej lub karcie zgłoszenia „półkolonie soward”. Wypełnioną kartę należy najpóźniej dostarczyć lub wypełnić w sekretariacie w dniu rozpoczęcia turnusu.
 6. Po zaksięgowaniu płatności zostanie wysłane potwierdzenie uczestnictwa w półkoloniach za pomocą poczty elektronicznej.

§3

Organizator nie odpowiada za należące do Zgłaszającego (Uczestnika) przedmioty zniszczone, zagubione lub skradzione podczas trwania półkolonii.

§4

 1. Zgłaszający zobowiązuje się do uregulowania całej należności za usługę w wysokości ustalonej przez Organizatora.
 2. Równocześnie ze zgłoszeniem należy opłacić turnus za pośrednictwem systemu płatności dotpay lub na konto: MBANK: 82 1140 1889 0000 4884 5200 1001 lub gotówką u Organizatora.

§5

 1. W przypadku rezygnacji z półkolonii z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni Organizator zwraca zaliczkę w kwocie 1/2 wpłaty.
 2. Przy rezygnacji z półkolonii później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia półkolonii  – zaliczka nie ulega zwrotowi.
 3. Organizator nie pobiera kosztów rezygnacji w wyniku zamiany uczestnika, jeżeli Zgłaszający w momencie odstąpienia od umowy (jednak nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem imprezy), wskaże Organizatorowi osobę spełniającą wszelkie warunki udziału w półkolonii, której przekaże uprawnienia i która przejmie obowiązki wynikające z zawartej umowy.
 4. Za zmianę przez Zgłaszającego istotnych danych podawanych przy zawieraniu umowy, np. danych osobowych, może być pobrana opłata w wysokości odpowiadającej rzeczywistym kosztom poniesionym przez Organizatora (np. zawarcie nowego ubezpieczenia).
 5. Zgłaszający może zrezygnować z udziału uczestnika w półkolonii jedynie w formie pisemnej.
 6. Zgłaszający ma 14 dni od zapisania na półkolonie na odstąpienie umowy.
 7. Reklamacje w zakresie dokonanych rezerwacji i zakupów można zgłaszać w formie pisemnej na adres Fundacja Soward Kolorowa Edukacja, ul. Krasińskiego 14/24, 42-200 Częstochowa, albo za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w serwisie polkolonie.soward.eu. O przyjęciu reklamacji i wyniku jej rozpatrzenia Fundacja Soward Kolorowa Edukacja poinformuje Użytkownika w terminie 30 dni od jej otrzymania.

§6

 1. W przypadku skrócenia czasu pobytu na półkolonii przez uczestnika z powodu choroby lub innej ważnej przyczyny, za którą nie odpowiada organizator zwrot kosztów obozu wynosi  25 % reszty niewykorzystanych dni.
 2. W przypadku przerwania półkolonii bez podania przyczyny,  koszt półkolonii nie będzie zwracany.
 3. W przypadku dyscyplinarnego usunięcia uczestnika z półkolonii nie są zwracane żadne koszty pobytu na półkolonii.

Scroll to Top

Skorzystaj do 3 maja 2023 z promocji

100 zł rabatu

Dla wszystkich osób biorących udział
w promocji.

Wpisz kod: soward600